مجتمع آموزشی ماد
07144529333-07144528258-07144522310
info@maadec.ir
مجتمع آموزشی ماد       قوانین آموزشی مجتمع آموزشی ماد

. تعهدات دانش آموز

1-1 . مطابق مفاد شناسنامه دارای تابعیت ایرانی بوده و متعهد به دین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشم .                                                                                                      

1-2 . کلیه قوانین شرعی و اخلاق اسلامی را رعایت می نمایم و از هرگونه مظاهر فساد اخلاقی و اعمال خلاف شئون اسلامی پرهیز می کنم .                                                                                                                 

1-3 . به هیچ نوع مواد مخدر اعتیاد ندارم . ( استعمال دخانیات در محل موسسه اکیداً ممنوع می باشد ) . در صورت استعمال دخانیات در محیط موسسه مدیر موسسه حق اخراج دانش آموز بدون پرداخت وجه را خواهد داشت .              

1-4 . کلیه مقررات انضباطی موسسه را به موجب این قرارداد پذیرفته و در تمام مدت تحصیل در این موسسه قوانینی که در آتیه نیز تصویب گردد جزء لاینفک این قرارداد تلقی نموده و خود را ملزم به رعایت آنها می دانم .          

1-5 . مبتلا به هیچ نوع بیماری خاص جسمی یا روحی نیستم . در صورت ابتلا به هر نوع بیماری اعم از جسمی یا روحی ، دانش آموز مکلف است نوع بیماری خود را کتباً به مسئول آموزشی اطلاع دهد . بدیهی است اطلاعات ارائه شده کاملاً محرمانه تلقی خواهد شد .                                                                                                        

1-6 . پس از ثبت نام هیچگونه تقاضای تغییر گروه نمینمایم .

2. تعهدات دانش آموز در طی دوره آموزشی

اینجانب که متقاضی شرکت در کلاس های کنکوری ، تقویتی می باشم به شرح زیر متعهد میگردم تا تمام موارد آموزشی زیر را طی دوره رعایت نمایم .                                                                                                       

 

2-1 . متعهد می گردم به شرکت به موقع در کلیه کلاس ها برابر تقویم آموزشی موسسه و می پذیرم که پس از حضور مدرس در کلاس اجازه ورود به اینجانب داده می شود و حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص ندارم .    

 

 

2-2 . متعهد می گردم به عدم استفاده از موبایل در کلاس و می پذیرم که در صورت استفاده از موبایل به هر عنوان مدرس اجازه حضور در کلاس را از اینجانب سلب نماید و حق هیچگونه اعتراضی ندارم .                                    

2-3 . متعهد می گردم به شرکت در کلیه امتحانات و اخذ نمره قبولی و می پذیرم در صورت عدم شرکت حق هیچگونه درخواستی مبنی بر تجدید امتحان یا مصاحبه نداشته باشم.                                                                          

2-4 . متعهد می گردم به عدم جویدن آدامس یا آوردن هر نوع خوراکی یا آشامیدنی به کلاس یا برگزاری هر نوع جشن یا پارتی در موسسه .                                                                                                                      

2-5 . متعهد میگردم به عدم استعمال یا به همراه داشتن هر نوع مواد مخدر یا سیگار در موسسه و میپذیرم که موسسه در صورت به همراه داشتن یا استعمال حق حضور در دوره را از من سلب نماید و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهم داشت.

2-6 . متعهد میگردم به پرداخت کلیه تعهدات مالی بر اساس برنامه زمان بندی شده و می پذیرم که موسسه می تواند از حضور هر دانش آموزی تعهدات مالی خود را انجام نداده به موسسه خودداری نماید .                                          

2-7 . اینجانب متعهد می گردم که با علم و اطلاع از وضعیت شغلی ، خانوادگی ، درسی ، اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی خود در مدت 3 ماه آینده اقدام به ثبت نام نموده ام و بعد از ثبت نام و شروع دوره حق هیچگونه تقاضای انصراف مرخصی تشدید یا تمدید دوره را به هیچ وجه نداشته باشم و میپذیرم که موسسه به هیچ یک از درخواست های من در جهت مرخصی ، استراحت تحصیلی ، شغلی و خانوادگی که ارائه شود ترتیب اثر ندهد .    

2-8 . اینجانب متعهد می گردم که در طول 3 ماه آینده ( از زمان شروع دوره ) هیپگونه تعهد شغلی ، تحصیلی ، خانوادگی ، اقتصادی ، بهداشتی ( انجام عمل های زیبایی یا غیر ضروری ) مسافرت به داخل یا خارج ، اخذ پذیرش از دانشگاه های داخل یا خارج ، ازدواج که مانع حضور در ساعات مقرر در دوره آموزشی باشد نداشته و ندارم و برای خود نیز ایجاد نخواهم کرد و چنین درخواستی را نیز به موسسه ارائه نخواهم داد و در صورت ارائه چنین درخواستی نیز جواب موسسه قطعاً منفی خواهد بود و میپذیرم که پس از گذشتن مدت انصراف هیچگونه وجهی از بابت شهریه پرداختی به اینجانب مسترد نخواهد شد .                                                                                                         

2-9 . اینجانب متعهد میگردم که برابر تقویم آموزشی که توسط موسسه تنظیم و اعمال می گردد در طی دوره در موسسه حاضر گردم و حق هیچگونه درخواست ، تغییر یا جابجایی یا تاخیر در برنامه های آموزشی را نخواهم داشت .            

2-10 . اینجانب متعهد میگردم که در روز و ساعت مقرر که در موسسه اعلام می شود در آزمون های مربوطه یا مصاحبه شفاهی حاضر شوم .                                                                                                          

2-11 . اینجانب میپذیرم که در زمان شروع ترم از تقویم آموزشی موسسه که در طی دوره اجرا خواهد شد مطلع شده ام و تاریخ تمام آزمون ها و مصاحبه را نیز پذیرفته و مکلف بر رعایت آنها می باشم و به هیچ عنوان درخواست تغییر زمان یا ساعت آزمون های کتبی یا شفاهی را ننمایم .                                                                                      

2-12 . اینجانب میپذیرم که فرصت انصراف در این دوره فقط تا قبل از زمان شروع دوره است (تاریخ شروع دوره تاریخی است که از آن روز ترم رسماً شروع میشود و به هر دانش آموزی در زمان ثبت نام شروع دوره اعلام و در سایت هم اعلام میگردد و میپذیرم که پس از شروع ترم به هیچ عنوان درخواست انصراف ننمایم و میپذیرم که هیچ نوع درخواستی به صورت شفاهی ، تلفنی ، درج پیام در سایت ، پیغام از طریغ دوستان یا خانواده یا مدرس قابل پذیرش نخواهم کرد و متعهد میگردم که هر نوع درخواستی را کتباً با اخذ رسید به آموزش موسسه تقدیم دارم و کاملاً مطلع گردیده ام که هیچ پاسخی بابت درخواست های غیر مکتوب دریافت نخواهم کرد .                                                       

2-13 . اینجانب میپذیرم که هر نوع درخواست ، پیشنهاد ، اعتراض و یا نظری را فقط به صورت کتبی و انفرادی رسماً بر روی برگ درخواست یا در سایت موسسه درج و رسید آن را دریافت نمایم و به هیچ وجه به صورت شفاهی یا گروهی اقدام به بیان درخواست ، پیشنهاد ، اعتراض و نظر خود ننمایم و میپذیرم که در صورت عدم رعایت این مورد موسسه هیچگونه تکلیفی در پاسخگویی به اینجانب نخواهد داشت و در هر حال پاسخ موسسه منفی خواهد بود و میپذیرم که در صورت ارائه هر نوع درخواست یا پیشنهادی که به صورت گروهی باشد یا اقدامی که موجب خلل در نظم و انضباط موسسه گردد ، موسسه بدون هیچگونه پرداخت وجهی از حضور اینجانب در موسسه خودداری نماید .                       

2-14 . اینجانب میپذیرم که هرگونه اقدامی مبنی بر خروج فردی یا گروهی از کلاس یا خودداری فردی یا گروهی از رفتن به کلاس به هر عنوان اعم از اینکه موجب بی نظمی و خلل در امور آموزشی و نظم موسسه گردد یا نگردد . از موارد بارز نقض قوانین آموزشی موسسه تلقی میگردد و موسسه رسماً حق جلوگیری از ورود اینجانب به کلاس را خواهد داشت .  

2-15 . اینجانب میپذیرم که هرگونه درخواست در زمینه سیستم گرمایش و سرمایش یا تهویه یا نور یا ظرفیت کلاس یا مدرس را کتباً به صورت انفرادی بر روی فرم درخواست یا در سایت آموزشگاه درج و رسید آن را دریافت نمایم و از هر نوع اظهار نظر ی بیان شفاهی موضوع جداً خودداری نمایم . موسسه بر اساس استاندارد و امکانات خود به درخواست رسیدگی و در حال تصمیم موسسه لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود .      

                                                 

2-16 - اینجانب میپذیرم و متعهد میگردم که در مدت تحصیل در موسسه وکیل ، وصی ، ولی ، قائم مقام یا سخنگوی دیگری نباشم و غیر از جانب خود از جانب هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری سخن نگویم و حق هیچگونه اظهار نظری از طرف دیگران را ندارم و میپذیرم که در صورت عدم رعایت این مورد موسسه هیچ تکلیفی را برای پاسخ به اینجانب نخواهد داشت .                                                                                                                 

2-17 .کل موسسه ازجمله کلاس ها مجهز به دوربین مداربسته میباشد و  اینجانب هیچ مشکلی با این موضوع ندارم و میپذیرم که در صورت خسارت زدن به امکانات و ... در موسسه هزینه آن را تمام و کمال پرداخت کنم .

3. شرایط انصراف و مرخصی

3-1 . انصراف باید کتبی و روی فرم مخصوص موسسه باشد و دانش آموز پس از تکمیل فرم رسید آن را دریافت دارد . ملاک تاریخ انصراف رسید موسسه خواهد بود . انصراف لفظی یا سفارشی یا پیغام  از طرف پرسنل یا تلفنی یا از طریق درج در سایت و یا از طرف سایر دانش آموزان و با ادعای انصراف بدون ارائه رسید مطلقاً قابل قبول نخواهد بود .      

3-2 . در صورتی که دانش آموز قبل از شروع کلاس ها ( شروع ترم ) تحت هر عنوانی انصراف دهد مبلغ 150000 ریال ( یکصد و پنجاه هزار ریال )  بابت تشکیل پرونده کسر و مابقی شهریه به وی مسترد خواهد شد . پس از شروع کلاس ها به هیچ عنوان درخواست انصراف یا مرخصی مورد قبول نخواهد بود .(برای کلاس زبان) در مورد کلاس های کنکوی و تقویتی فقط در صورت تشکیل نشدن کلاس بعد از 30 روز کاری امکان انصراف وجود دارد و بعد از 45 روز کاری فقط در صورت دریافت فیش مبلغ برگردانده میشود.                                        

3-3 . در صورت انصراف زبان آموز  شهریه ایشان حداکثر تا 14 روز کاری ( بدون محاسبه تعطیلات ) پس از تاریخ انصراف به وی پرداخت خواهد شد .                                                                                                  

4. مقررات آموزشی

4-1 . هرگونه ادعای پرداخت وجه بدون ارائه رسید ممهور شده موسسه قابل پذیرش نخواهد بود .                          

4-2 . موسسه  جهت رعایت استانداردهای علمی ، حفظ اعتبار و جلوگیری از خدشه به سابقه و نام خود میتواند دانش آموزانی را که فاقد علاقه ، انگیزه و فعالیت علمی لازم باشند و یا در نظم کلاس یا موسسه به هر نحوی اخلال ایجاد نمایند و یا هر نوع رفتار خلاف شان یا رفتار خلاف اخلاق اسلامی مرتکب گردند را بدون استرداد شهریه از حضور در کلاس ها منع نماید ، تشخیص موارد گفته شده به عهده شورای آموزشی موسسه میباشد .                                             

4-3 . تشکیل هر گروه منوط  به حد نصاب رسیدن متقاضیان آن گروه میباشد ، بدیهی است در صورت به حد نصاب نرسیدن موسسه شهریه را بدون کسر هیچگونه وجهی مسترد مینماید .                                                            

4-4 . محل تشکیل کلاس ها ساختمان موسسه در خیابان امام جنب مسحد امام جعفر صادق (ع) و در صورت نیاز محل دیگری خواهد بود که موسسه به دانش آموز معرفی مینماید ، دانش آموز به هیچ عنوان حق اعتراض و یا درخواست انصراف به دلیل جابجایی محل کلاس ها که الزاماً در سطح شهر اقلید تشکیل خواهد شد را نخواهد داشت .                  

4-5 . امضاء این فرم به منزله آگاهی کامل از شرایط و ضوابط تحصیل در دوره های کنکوری و تقویتی و خدمات آموزشی موسسه میباشد .                                                                                                               

4-6 . در صورت ضرورت آموزشی دانش آموز مکلف به حضور در کلاس های جبرانی که زمان و مکان آن توسط موسسه اعلام میشود ، خواهد بود . کلاس های جبرانی حداقل 2 و حداکثر 4 ساعت به صورت پیوسته و در یک روز برگزار خواهد شد و امکان تجدید و تکرار آن نیز وجود خواهد داشت .                                                           

4-7 . پس از پرداخت شهریه به طور کامل و ثبت نام قطعی ، دانش آموز میتواند در کلاس درس حاضر شود ، در غیر اینصورت از حضور ایشان جلوگیری به عمل خواهد آمد .                                                                         

4-8 . تغییر گروه ، کلاس ، ساعت پس از ثبت نام به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و دانش آموز با ثبت نام اعلا می دارد که ساعت و روز کلاس را با توجه به تمام شرایط تحصیلی - شغلی و خانوادگی پذیرفته است ، لذا پس از ثبت نام هیچ تقاضایی بابت تغییر کلاس به هر بهانه ای از قبیل تداخل با ساعت درس دانشگاه ، مدرسه ، کار ، ازدواج ، مسافرت ، بیماری ، تصادف ، نقل مکان ، ممانعت به خانواده یا همسر و ... پذیرفته نخواهد شد .                                       

4-9 . در صورتی که به هر دلیل دانش آموز تقاضای جابجایی به گروه دیگری را بنماید در صورتی که گروه مقصد دارای ظرفیت باشد دانش آموز صرفاً در صورت تمایل میتواند فقط با انصراف کامل از گروه ثبت نامی و با پرداخت تمام شهریه مجدداً با پرداخت تمام شهریه جدید ، اقدام به ثبت نام نماید .                                                                

4-10 . صحبت های شفاهی به هیچ عنوان قبول نیست و فقط در چارچوب تعهدنامه فوق با دانش آموز عمل خواهد شد .

4-11 . موسسه به تناسب برنامه های آموزشی و تقویم خود در طول دوره میتواند از یک مدرس یا چند مدرس استفاده نماید . دانش آموز به هیچ عنوان حق اعتراض نسبت به تغییر یا عدم تغییر مدرس نخواهد داشت . دانش آموز میتواند قبل از شروع کلاس ها با مراجعه به انتشارات منابع آموزشی را ملاحظه و از نزدیک سطح هر یک از کتاب ها را ارزیابی

نماید و پس از اطمینان از سودمندی کلاس و توانمندی خود در دوره ثبت نام نماید و پس از ثبت نام به هیچ عنوان حق اعتراض نسبت به منابع آموزشی نخواهد داشت . منابع آموزشی موسسه به هیچ عنوان به درخواست دانش آموز تغییر یا تعویض نخواهد شد . امضاء این فرم به منزله اطمینان دانش آموز از سطح منابع آموزشی و توانمندی خود در بهره گیری از این منابع میباشد .                                                                                                                    

4-12 . تقویم آموزشی موسسه و کلیه اطلاعیه ها و اخبار از طریق درج در برد و سایت آموزشگاه اعلام خواهد شد . دانش آموز مکلف است نسبت به ملاحظه و مطالعه برد یا سایت به صورت مرتب اقدام نماید . به هیچ عنوان شروع کلاس یا خاتمه کلاس یا برگزاری کلاس های فوق العاده از طریق تلفن یا اس ام اس به دانش آموز اطلاع داده نخواهد شد و ملاک تمام اطلاعیه های آموزشی فقط برد و سایت موسسه میباشد .                                                               

4-13 . هیچگونه درخواست اعتراض ، پیشنهاد یا نظری به صورت شفاهی قابل پذیرش نخواهد بود ، دانش آموز میبایست با مراجعه به سایت یا آموزش درخواست خود را صرفاً به صورت کتبی و بر روی فرم مخصوص ثبت درخواست نوشته و رسید آن را دریافت دارد . موسسه ظرف 72 ساعت به صورت تلفنی نسبت به اعلام نتیجه درخواست به دانش آموز اقدام خواهد نمود .                                                                                                      

4-14 . کلاس ها هم ممکن است به صورت مختلط برگزار گردد و هم ممکن است  به صورت تفکیک جنسیتی برگزار گردد و دانش آموز هیچگونه حق اعراضی نخواهد داشت . در صورت برگزاری کلاس های مختلط دانش آموزان دختر و پسر میبایست به تفکیک و رعایت کامل شئونات اسلامی در کلاس مستقر گردند.                                                

4-16 . ظرفیت کلاس در طی دوره حداکثر 16 نفر خواهد بود .

4-17 . موسسه در هیچ یک از ایام تعطیلی جز ایام تاسوعا و عاشورا ، اربعین و 28 صفر و تعطیلات و مناسبت های مذهبی تعطیل نخواهد بود . در صورت تصویب شورای آموزشی موسسه میتواند با اعلان قبلی ایام تعطیلات رسمی با ایام دیگری را به تشخیص موسسه تعطیل اعلام نماید ، در صورت اعلام تعطیلات دانش آموزان مکلف به حضور در کلاس جبرانی خواهند بود .                                                                                                                    

تلفن

07144529333-07144528258-07144522310

آدرس

فارس اقلید خیابان امام بالاتر از پارک لاله کوچه جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)

پست الکترونیک

info@maadec.ir

وب سایت آموزشگاه

www.MaadEc.ir

مقالات آموزشی

درباره آموزشگاه ماد

    مجتمع آموزشی ماد با کسب مجوز از وزارت آموزش و پرورش ، در فضای آموزشی ۷۰۰ مترمربع در ۲ طبقه با رعایت آخرین استانداردهای آموزشی تاسیس شده است. این موسسه به صورت کاملا علمی و تخصصی در زمینه هایزبان های خارجی ، کنکوری تقویتی ، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت مینماید. در این موسسه تلاش شده است تا تمام ام ...