مجتمع آموزشی ماد
07144529333-07144528258-07144522310
info@maadec.ir
مجتمع آموزشی ماد       لیست دوره های موسسه

ثبت نام در دوره : Adult A2-B

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:00 19:30
سه شنبه 18:00 19:30

خروج

مشاهده زمان بندی، توضیحات و ثبت نام
زمان های کنسل شده دوره : Adult A2-B
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

مشاهده زمان های کنسل شده


Adult A2-B

گروه : جوانان و بزرگسا ...
دپارتمان : زبان
جنسیت : مختلط
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1500000 ریال
تعداد جلسات : 22
تاریخ شروع دوره : 1397/07/07
تاریخ پایان دوره : 1397/09/19
ظرفیت باقیمانده : 15
دوره فعال

ثبت نام در دوره : adult b1-g

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:00 16:30
دوشنبه 15:00 16:30

خروج

مشاهده زمان بندی، توضیحات و ثبت نام
زمان های کنسل شده دوره : adult b1-g
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

مشاهده زمان های کنسل شده


adult b1-g

گروه : نوجوانان
دپارتمان : زبان
جنسیت : زن
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1500000 ریال
تعداد جلسات : 20
تاریخ شروع دوره : 1397/07/07
تاریخ پایان دوره : 1397/09/12
ظرفیت باقیمانده : 15
دوره فعال

ثبت نام در دوره : family 4c-G

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 16:30 18:00
سه شنبه 16:30 18:00

خروج

مشاهده زمان بندی، توضیحات و ثبت نام
زمان های کنسل شده دوره : family 4c-G
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

مشاهده زمان های کنسل شده


family 4c-G

گروه : نوجوانان
دپارتمان : زبان
جنسیت : زن
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1250000 ریال
تعداد جلسات : 20
تاریخ شروع دوره : 1397/07/08
تاریخ پایان دوره : 1397/09/13
ظرفیت باقیمانده : 20
دوره فعال

ثبت نام در دوره : kids I1-G

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:30 18:00
دوشنبه 16:30 18:00

خروج

مشاهده زمان بندی، توضیحات و ثبت نام
زمان های کنسل شده دوره : kids I1-G
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

مشاهده زمان های کنسل شده


kids I1-G

گروه : کودکان
دپارتمان : زبان
جنسیت : زن
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1200000 ریال
تعداد جلسات : 22
تاریخ شروع دوره : 1398/10/01
تاریخ پایان دوره : 1398/12/25
ظرفیت باقیمانده : 11
دوره فعال

ثبت نام در دوره : kids I2-G

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:00 18:30
سه شنبه 17:00 18:30

خروج

مشاهده زمان بندی، توضیحات و ثبت نام
زمان های کنسل شده دوره : kids I2-G
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

مشاهده زمان های کنسل شده


kids I2-G

گروه : کودکان
دپارتمان : زبان
جنسیت : زن
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1150000 ریال
تعداد جلسات : 22
تاریخ شروع دوره : 1398/01/17
تاریخ پایان دوره : 1398/03/28
ظرفیت باقیمانده : 14
دوره فعال

ثبت نام در دوره : Kids E1-B

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
دوشنبه 18:30 20:00

خروج

مشاهده زمان بندی، توضیحات و ثبت نام
زمان های کنسل شده دوره : Kids E1-B
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

مشاهده زمان های کنسل شده


Kids E1-B

گروه : کودکان
دپارتمان : زبان
جنسیت : مرد
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1150000 ریال
تعداد جلسات : 22
تاریخ شروع دوره : 1398/01/17
تاریخ پایان دوره : 1398/03/28
ظرفیت باقیمانده : 18
دوره فعال

ثبت نام در دوره : Kids E1-G

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:30 17:00
سه شنبه 15:30 17:00

خروج

مشاهده زمان بندی، توضیحات و ثبت نام
زمان های کنسل شده دوره : Kids E1-G
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

مشاهده زمان های کنسل شده


Kids E1-G

گروه : کودکان
دپارتمان : زبان
جنسیت : زن
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1150000 ریال
تعداد جلسات : 22
تاریخ شروع دوره : 1398/01/17
تاریخ پایان دوره : 1398/03/28
ظرفیت باقیمانده : 22
دوره فعال

ثبت نام در دوره : Kids E1-G

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 16:30 18:00
چهارشنبه 16:30 18:00

خروج

مشاهده زمان بندی، توضیحات و ثبت نام
زمان های کنسل شده دوره : Kids E1-G
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

مشاهده زمان های کنسل شده


Kids E1-G

گروه : کودکان
دپارتمان : زبان
جنسیت : زن
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1150000 ریال
تعداد جلسات : 22
تاریخ شروع دوره : 1397/07/08
تاریخ پایان دوره : 1397/09/20
ظرفیت باقیمانده : 15
دوره فعال

ثبت نام در دوره : Kids E1-G1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:00 18:30
دوشنبه 17:00 18:30

خروج

مشاهده زمان بندی، توضیحات و ثبت نام
زمان های کنسل شده دوره : Kids E1-G1
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

مشاهده زمان های کنسل شده


Kids E1-G1

گروه : کودکان
دپارتمان : زبان
جنسیت : زن
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1150000 ریال
تعداد جلسات : 22
تاریخ شروع دوره : 1398/01/17
تاریخ پایان دوره : 1398/03/28
ظرفیت باقیمانده : 22
دوره فعال

ثبت نام در دوره : kids E2-B

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:00 19:30
سه شنبه 18:00 19:30

خروج

مشاهده زمان بندی، توضیحات و ثبت نام
زمان های کنسل شده دوره : kids E2-B
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

مشاهده زمان های کنسل شده


kids E2-B

گروه : کودکان
دپارتمان : زبان
جنسیت : مرد
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1150000 ریال
تعداد جلسات : 22
تاریخ شروع دوره : 1397/07/09
تاریخ پایان دوره : 1397/09/21
ظرفیت باقیمانده : 20
دوره فعال

ثبت نام در دوره : kids E2-B

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:30 17:00
سه شنبه 15:30 17:00

خروج

مشاهده زمان بندی، توضیحات و ثبت نام
زمان های کنسل شده دوره : kids E2-B
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

مشاهده زمان های کنسل شده


kids E2-B

گروه : کودکان
دپارتمان : زبان
جنسیت : مرد
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1150000 ریال
تعداد جلسات : 22
تاریخ شروع دوره : 1398/04/01
تاریخ پایان دوره : 1398/06/12
ظرفیت باقیمانده : 11
دوره فعال

ثبت نام در دوره : kids E2-G

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:30 17:00
چهارشنبه 15:30 17:00

خروج

مشاهده زمان بندی، توضیحات و ثبت نام
زمان های کنسل شده دوره : kids E2-G
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

مشاهده زمان های کنسل شده


kids E2-G

گروه : کودکان
دپارتمان : زبان
جنسیت : زن
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1150000 ریال
تعداد جلسات : 22
تاریخ شروع دوره : 1398/04/02
تاریخ پایان دوره : 1398/06/12
ظرفیت باقیمانده : 14
دوره فعال
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی 

تلفن

07144529333-07144528258-07144522310

آدرس

فارس اقلید خیابان امام بالاتر از پارک لاله کوچه جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)

پست الکترونیک

info@maadec.ir

وب سایت آموزشگاه

www.MaadEc.ir

مقالات آموزشی

درباره آموزشگاه ماد

    مجتمع آموزشی ماد با کسب مجوز از وزارت آموزش و پرورش ، در فضای آموزشی ۷۰۰ مترمربع در ۲ طبقه با رعایت آخرین استانداردهای آموزشی تاسیس شده است. این موسسه به صورت کاملا علمی و تخصصی در زمینه هایزبان های خارجی ، کنکوری تقویتی ، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت مینماید. در این موسسه تلاش شده است تا تمام ام ...